နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲ မတ္လ ၂၈ေန႔ျပဳလုပ္မည္

0
153

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုနစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္၍ တင္ေျမွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္ခံံံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ျပလာသည့္ နုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတအမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းမွ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုမႈ ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေၾကညာလိုက္သည္။

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္း နွင့္ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိစိစစ္ေရးအဖြဲ႔အား အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးျဖင့္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႔မွ ဦီးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔နွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစု အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား ၊ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(က) အရ တိုင္းရင္းသားမိဘ ၂ ပါးမွ နိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားသူျဖစ္ ရမည္ ဟုျပဌာန္းထားရာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး နွစ္ ၂၀ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းလည္းသိရွွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုနစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္၍ တင္ေျမွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လ (၂၆) ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ေရြးေကာက္ခံံံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ျပလာသည့္ နုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတအမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းမွ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုမႈ ရွိေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေၾကညာလိုက္သည္။

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္း နွင့္ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိစိစစ္ေရးအဖြဲ႔အား အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးျဖင့္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႔မွ ဦီးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔နွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစု အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား ၊ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(က) အရ တိုင္းရင္းသားမိဘ ၂ ပါးမွ နိုင္ငံတြင္းေမြးဖြားသူျဖစ္ ရမည္ ဟုျပဌာန္းထားရာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး နွစ္ ၂၀ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ ဟု ျပဌာန္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းလည္းသိရွွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply