အာရွရွိ Uber လုပ္ငန္းကုိ Grab အား ေရာင္းခ်မည္ဟု သတင္းထြက္

0
130

စင္ကာပူ မတ္ ၂၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကုိအေျခစိုက္ အြန္လိုင္းတကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Uber သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိလုပ္ငန္းကုိ ေဒသတြင္းပိုမုိုအင္အားႀကီးမားလာသည့္ အြန္လိုင္းတကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Grab အား ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေရာင္း ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတြင္းသတင္းသိရွိထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ မ်ားက မတ္ ၂၅ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီ အာရွမွထြက္ခြာသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂူဂဲႏွင့္ တ႐ုတ္ရွိ Tencent ကုမၸဏီတို႔၏ေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ Go-Jek ႏွင့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Grab တို႔ၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအရ Uber သည္ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာ လုပ္ငန္း၏ ရွယ္ယာ ၃၀ ရာခုိ္င္ႏႈန္းကိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္း သတင္းသိရွိထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Uber ႏွင့္ Grab တို႔ကမူထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။ ဂ်ပန္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႀကီး SoftBank က Uber တြင္ ေဒၚလာဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခ်င္း ပူးေပါင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ SoftBank သည္ Uber ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ Grab ၊ တ႐ုတ္ရွိ Didi ႏွင့္ အိႏိၵယရွိ Ola တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အာရွတစ္ဝန္းရွိ အြန္လုိင္းတကၠစီဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္ရရွိရန္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၎တို႔ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္မ်ားကုိ ခရီးသည္ပိုမိုစီးနင္းေစရန္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စဲြေဆာင္ျခင္း တို႔ကုိလုပ္ေဆာင္ လာရသည္။

Uber သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာရွတို႔တြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရကာ ဥေရာပတြင္မူ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မ်ားကုိခံေနရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီတြင္း လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားဆုိင္ရာစဲြခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုခံေနရၿပီး ကုမၸဏီပူးတဲြတည္ေထာင္သူ ထရာဗစ္ ကာလာနစ္ခ္သည္လည္း ဇြန္တြင္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ SoftBank သည္ Uber ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕တြင္ ေနရာႏွစ္ခုရရွိခဲ့ၿပီး အျမတ္ေငြရရွိမႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔တြင္သာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Uber ၏အာရွရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ အျမတ္ေငြမ်ားစြာ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း Uber အမႈေဆာင္အရာရွိသစ္ ဒါရာခိုစ္႐ိုးရွာဟီက ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

စင္ကာပူ မတ္ ၂၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကုိအေျခစိုက္ အြန္လိုင္းတကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Uber သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိလုပ္ငန္းကုိ ေဒသတြင္းပိုမုိုအင္အားႀကီးမားလာသည့္ အြန္လိုင္းတကၠစီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Grab အား ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေရာင္း ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတြင္းသတင္းသိရွိထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ မ်ားက မတ္ ၂၅ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီ အာရွမွထြက္ခြာသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂူဂဲႏွင့္ တ႐ုတ္ရွိ Tencent ကုမၸဏီတို႔၏ေထာက္ခံမႈရရွိထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ Go-Jek ႏွင့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Grab တို႔ၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈအရ Uber သည္ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာ လုပ္ငန္း၏ ရွယ္ယာ ၃၀ ရာခုိ္င္ႏႈန္းကိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္း သတင္းသိရွိထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

Uber ႏွင့္ Grab တို႔ကမူထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသးေခ်။ ဂ်ပန္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႀကီး SoftBank က Uber တြင္ ေဒၚလာဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခ်င္း ပူးေပါင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ SoftBank သည္ Uber ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ Grab ၊ တ႐ုတ္ရွိ Didi ႏွင့္ အိႏိၵယရွိ Ola တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အာရွတစ္ဝန္းရွိ အြန္လုိင္းတကၠစီဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္ရရွိရန္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ၎တို႔ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္မ်ားကုိ ခရီးသည္ပိုမိုစီးနင္းေစရန္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စဲြေဆာင္ျခင္း တို႔ကုိလုပ္ေဆာင္ လာရသည္။

Uber သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အာရွတို႔တြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရကာ ဥေရာပတြင္မူ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မ်ားကုိခံေနရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီတြင္း လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားဆုိင္ရာစဲြခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုခံေနရၿပီး ကုမၸဏီပူးတဲြတည္ေထာင္သူ ထရာဗစ္ ကာလာနစ္ခ္သည္လည္း ဇြန္တြင္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ SoftBank သည္ Uber ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕တြင္ ေနရာႏွစ္ခုရရွိခဲ့ၿပီး အျမတ္ေငြရရွိမႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔တြင္သာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Uber ၏အာရွရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ အျမတ္ေငြမ်ားစြာ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း Uber အမႈေဆာင္အရာရွိသစ္ ဒါရာခိုစ္႐ိုးရွာဟီက ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ိုးေျမ

Leave a Reply