အခန္းေပါင္း ၆၈၂ခန္း ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာ ဝယ္ယူခြင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈ ရက္ထပ္မံတိုးျမွင့္

0
171

ရန္ကုန္၊ မတ္၂၆၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၈၂ ခန္းကို ေရာင္းခ်ေပးရာ၌ ဝယ္ယူခြင့္ေနာက္ဆုံးေလ်ွာက္ထားရမည့္ရက္အား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းစုေဆာင္းေငြ ႏွစ္ရွည္ ၁၅ႏွစ္မွ၁၀ႏွစ္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ CHDB အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝယ္ယူနိုင္မည့္ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မ်ားအား မူလက မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ အသိေပးထား ေသာ္လည္း ယခုအခါရက္ထပ္မံတိုး၍ မတ္လ၃၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားကာေလ်ွာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

” ဝယ္ယူခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ဘဏ္ ကေန ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ရရွိမယ္။ အဲ့ဒီ့ရတဲ့ေခ်းေငြမွာလည္း အရင္ကဆိုအတိုးႏႈန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ေပးတာျဖစ္ေပမယ့္ အခုဘဏ္ကေန အတိုးႏႈန္း ၁၀ ဒသမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးတယ္။ ႏွစ္သက္တဲ့ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြႏႈန္းထား အလိုက္ ဝယ္ယူဖို႔ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္”ဟုၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္ကေျပာသည္။

အိမ္ရာမ်ားကိုဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အတြက္ မိသားစုဝင္ေငြ တစ္လလ်ွင္၅သိန္းမွ၃သိန္းၾကား ဝင္ေငြရွိသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္ ၿပီး တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာအတြက္ မိသားစုဝင္ေငြ တစ္လလ်ွင္ ၅ သိန္းမွ ၇သိန္းၾကား ဝင္ေငြရွိသူ ျဖစ္ကာ အိမ္ရာ၂ အမ်ိဳးအစား၂ခု လုံး အတြက္ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ သက္တမ္း ၁၅ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။

ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လႈိင္သာယာ ေရႊျပည္သာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာ ေရႊေပါက္ကံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ မတ္၂၆၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၈၂ ခန္းကို ေရာင္းခ်ေပးရာ၌ ဝယ္ယူခြင့္ေနာက္ဆုံးေလ်ွာက္ထားရမည့္ရက္အား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းစုေဆာင္းေငြ ႏွစ္ရွည္ ၁၅ႏွစ္မွ၁၀ႏွစ္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ CHDB အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝယ္ယူနိုင္မည့္ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မ်ားအား မူလက မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ အသိေပးထား ေသာ္လည္း ယခုအခါရက္ထပ္မံတိုး၍ မတ္လ၃၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားကာေလ်ွာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

” ဝယ္ယူခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ဘဏ္ ကေန ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ရရွိမယ္။ အဲ့ဒီ့ရတဲ့ေခ်းေငြမွာလည္း အရင္ကဆိုအတိုးႏႈန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ေပးတာျဖစ္ေပမယ့္ အခုဘဏ္ကေန အတိုးႏႈန္း ၁၀ ဒသမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးတယ္။ ႏွစ္သက္တဲ့ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြႏႈန္းထား အလိုက္ ဝယ္ယူဖို႔ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္”ဟုၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္ကေျပာသည္။

အိမ္ရာမ်ားကိုဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အတြက္ မိသားစုဝင္ေငြ တစ္လလ်ွင္၅သိန္းမွ၃သိန္းၾကား ဝင္ေငြရွိသူမ်ား ျဖစ္ရန္လိုအပ္ ၿပီး တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာအတြက္ မိသားစုဝင္ေငြ တစ္လလ်ွင္ ၅ သိန္းမွ ၇သိန္းၾကား ဝင္ေငြရွိသူ ျဖစ္ကာ အိမ္ရာ၂ အမ်ိဳးအစား၂ခု လုံး အတြက္ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ သက္တမ္း ၁၅ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။

ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လႈိင္သာယာ ေရႊျပည္သာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ေျမာက္ဥကၠလာ ေရႊေပါက္ကံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply