ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အမည္စာရင္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

0
161

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ မရွိသျဖင့္ ျပန္လည္အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ကို မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့တယ္။

မိတၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက မတ္လ (၂၆) ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔) တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိတၳီလာ ၊သာစည္ ၊ ျမင္းၿခံ၊ မတၱရာ၊ မလိႈင္ ၊ သပိတ္က်င္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္အတြက္ ယခုအခါ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမွ ဘက္လိုက္မႈ မရွိေသာ သမာသမတ္က်ေသာ ျပည္သူလူထုကယံုၾကည္ေလးစားရေသာ သိကၡာ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်တ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရႏ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္းယခုအခါမွာ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီး အကဲမ်ား ၿမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲကို ေကာ္မတီ အသစ္မ်ားျဖင့္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခြဲက ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းဟာမွန္ကန္မႈ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္ ။´´ ဟု မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ မွ ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ယခုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိသည့္ အျပင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဝင္း က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ မရွိသျဖင့္ ျပန္လည္အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္ရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ကို မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့တယ္။

မိတၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက မတ္လ (၂၆) ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔) တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိတၳီလာ ၊သာစည္ ၊ ျမင္းၿခံ၊ မတၱရာ၊ မလိႈင္ ၊ သပိတ္က်င္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္အတြက္ ယခုအခါ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမွ ဘက္လိုက္မႈ မရွိေသာ သမာသမတ္က်ေသာ ျပည္သူလူထုကယံုၾကည္ေလးစားရေသာ သိကၡာ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်တ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရႏ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္းယခုအခါမွာ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဌာန ဆိုင္ရာအႀကီး အကဲမ်ား ၿမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲကို ေကာ္မတီ အသစ္မ်ားျဖင့္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခြဲက ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းဟာမွန္ကန္မႈ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္ ။´´ ဟု မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ မွ ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ယခုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေကာ္မရွင္ဝင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိသည့္ အျပင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ား ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဝင္း က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply